Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid voor vierjarigen

Om voor toelating op onze school in aanmerking te komen dient u als, ouder(s)/verzorger(s), minimaal tien weken voor de aanvang van het schooljaar waarin uw kind start een aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch is geplaatst. Voorafgaande aan de plaatsing van een kind is het wenselijk dat zowel u als de school zich van de wederzijdse verwachtingen op de hoogte stellen. Een kind is wettelijk toelaatbaar op de leeftijd van 4 jaar.

Aanmelden:
U kunt uw kind bij ons op school aanmelden.
Is uw kind jonger dan 3 jaar dan spreken we van een vooraanmelding. Deze vooraanmelding dient definitief gemaakt te worden als uw kind drie jaar geworden is. In dit geval krijgt u bericht als uw kind drie jaar wordt dat u de vooraanmelding definitief moet maken.

Zowel bij een vooraanmelding als een definitieve aanmelding, zal de school uw aanmelding bevestigen.
Na ontvangst van de definitieve aanmelding onderzoekt de school of er extra ondersteuning nodig is. Binnen zes weken beslist de school of uw kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking. Deze termijn kan indien nodig vier weken worden verlengd. U dient de school alle relevante informatie om de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen te verstrekken. Wanneer er een schriftelijk advies, gericht op het (schoolse) functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dient u hierin inzage te verstrekken.

Van het plaatsingsbesluit ontvangt u schriftelijk bericht.

Toelating:

Iedere school kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. De scholen kunnen zelf, passend bij het schoolprofiel aanvullende criteria toevoegen, waarbij de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. Per criterium geldt de chronologische volgorde van de aanmeldingsleeftijd.

Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan geldt voor alle PANTA RHEI scholen als eerste plaatsingscriterium:

Kinderen van wie een broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is of waarvan één van de ouder(s)/verzorger(s) een dienstverband heeft bij PANTA RHEI, mits tijdig aangemeld en de maximale groepsbezetting niet wordt overschreden.

Toelatingscriteria schoolspecifiek:

1. Kinderen van wie een broertje of zusje op school zit, of waarvan één van de ouders een dienstverband bij het schoolbestuur heeft;
2. Rooms-katholieke kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school; met een doopbewijs
3. Kinderen woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de school.
4. Kinderen afkomstig van de peuterspeelzaal Sint Maarten;
5. Kinderen woonachtig buiten het verzorgingsgebied waarbij rooms-katholieke kinderen voorrang hebben op niet-katholieke kinderen. Deze laatste groep vormt categorie 6.

Bij toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte zal de school jaarlijks beoordelen of de school aan de ondersteuningsvraag kan blijven voldoen.

Geen toelating:
Als uw kind (met- of zonder extra ondersteuningsbehoefte) niet geplaatst kan worden, omdat er geen plaatsruimte is, zult u gewezen worden op plaatsingsmogelijkheden bij andere PANTA RHEI scholen of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Een kind dat niet geplaatst kan worden, kan op de wachtlijst worden geplaatst.

De school toetst de ondersteuningsbehoefte van uw kind aan het school ondersteuningsprofiel. Kan de school daar niet in voorzien dan zoekt de school in overleg met de ouders naar een school die wel in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Dit kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.

Als ouders weigeren te voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag van de school zullen respecteren of onderschrijven kan de leerling niet worden toegelaten.

Indien u van mening bent dat een afwijzing ten onrechte is of als u zwaarwichtige redenen heeft waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunt u tegen de beslissing van de school binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van PANTA RHEI. Het College van Bestuur van PANTA RHEI zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.

Aanmelding

Aanmelding