Visie op het onderwijs

 

Wij willen graag een school zijn, waar leerlingen en teamleden zich thuis voelen. Dit is de basis om te kunnen leren en om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom hechten wij veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat, zowel in de klas als in de school. Leerlingen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en zo kunnen zij leren van hun fouten. Dit is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. 

Met leerlingen maken wij afspraken en er zijn school- en klassenregels. Wij streven ernaar om deze dan ook echt na te leven. Tijdens gesprekken in de klas worden regels en afspraken besproken en maandelijks wordt er een nieuwe regel geïntroduceerd. 

 

Indien wij zien dat leerlingen niet lekker in hun vel zitten, wordt daarop actie ondernomen. Dit kan een gesprek zijn met de leerkracht of met de intern begeleider. Indien dit niet afdoende is, zullen ouders hierover worden geïnformeerd en zullen wij met elkaar bekijken welk traject voor het kind zinvol is. Leerlingen hebben zelf ook de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen. In de hal staat een grote brievenbus en leerlingen kunnen daarin hun hulpvraag deponeren. Zij worden dan door de intern begeleider uitgenodigd voor een gesprekje.

 

Het schoolteam kijkt vooral naar de leerbehoeften van het kind. De leerkracht stelt het programma hierop af. Ook zijn wij er telkens mee bezig om een kind te leren leren. Zelfstandigheid, verantwoording en eigenaarschap zijn hier voorbeelden van.

 

Wij willen graag de leerlingen in groep 8 van school zien vertrekken naar die vorm van middelbaar onderwijs, dat ook echt past bij het kind. Wij willen graag zien dat leerlingen zich optimaal hebben ontwikkeld.

Aan het eind van groep 8 zien wij graag leerlingen die geleerd hebben:

- samen en zelfstandig te kunnen werken

- goed te kunnen plannen

- vraagstukken probleemoplossend te benaderen

- eigenaarschap te nemen

- zelfstandig te kunnen werken

- op school oog te hebben voor medeleerlingen en teamleden

- oog te hebben voor de omgeving

- zich goed te kunnen uiten op emotioneel en communicatief gebied

 

Hieronder ziet u een schema van de 21-eeuwse vaardigheden, waar nog meer vaardigheden worden genoemd. Ook aan die vaardigheden besteden wij zeker aandacht.


Om bovenstaand te kunnen bereiken, zijn wij telkens op zoek naar een ideale leeromgeving.

De ideale leeromgeving verandert dan ook regelmatig, omdat eisen, inzichten, normen en waarden ook veranderen. Een school is altijd in beweging. Wij vinden het belangrijk om eigentijds onderwijs te bieden, dat past bij de leerbehoeften van onze leerlingen. Om die reden hebben wij per leerjaar minimaal drie of meerdere niveaus. De leermethoden en methodieken die wij gebruiken, zijn hierop gericht. Zo proberen wij passend onderwijs te bieden aan onze leerlingen en wij streven ernaar om zo hoog mogelijke leerresultaten te behalen, ieder naar zijn of haar mogelijkheden. Hierbij past dat wij hoge verwachtingen van onze leerlingen hebben. 

 

Bij de keuze van leermethoden vragen wij ons altijd af of de methode past bij de leerlingenpopulatie. Bij dit proces betrekken wij de leerlingen. Aan hen wordt gevraagd wat zij van de methode vinden en de voor en tegens van de leerlingen worden meegenomen in het maken van een keuze. Zo heeft de school bewust gekozen voor projectonderwijs voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Wij denken dat deze methode zeer geschikt is voor onze leerlingen.

 

Bij het streven van een zo hoog mogelijk leerresultaat zijn de volgende punten van belang:

- alle leerkrachten staan achter de visie van de school 

- het maximaal benutten van de beschikbare onderwijs- en leertijd

- het streven naar onderwijs op maat voor iedere leerling. Dus een 
        goede afstemming tussen de taken en de mogelijkheden van een 
        leerling, een voor iedere leerling juiste structurering van de leerstof en 
        een gevarieerde uitleg van de stof en gevarieerde werkvormen

- een veilig, uitdagend en eisen stellend pedagogisch klimaat

- betrokken ouders. Ouders en school zoeken telkens naar nieuwe 
        inzichten, die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind

- regelmatig observeren van het gedrag van leerlingen en het toetsen 
        van resultaten. De resultaten gebruiken wij ook voor het bijstellen van 
        ons onderwijs voor de betreffende leerling of voor een groep leerlingen

- een aantrekkelijk en stimulerend schoolgebouw

 

Om goed te kunnen leren, willen wij veel afwisseling voor onze leerlingen. Twee keer per week krijgen leerlingen van een vakleerkracht gymles. Dit zijn zeer gevarieerde lessen, zodat alle facetten van het bewegingsonderwijs aan bod komen. 

Ook is het buitenspelen meer dan alleen buiten zijn. Daarom zijn wij, o.l.v. de commissie schoolplein, bezig met het ontwerp van een nieuw plein. Zowel leerlingen, ouders als teamleden worden bij dit project betrokken. De school vindt het belangrijk dat leerlingen tijdens de pauzes of op andere momenten van de dag hun energie kwijt kunnen en op deze manier helder blijven in hun hoofd. Wij zijn op zoek naar een schoolplein dat aan die wens voldoet.