Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Tussen 10 en 31 januari  krijgen alle leerlingen een schooladvies. Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind kan aansluiten. U heeft het advies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies. Wel mag het voortgezet onderwijs bepalen in welke brugklas uw kind wordt geplaatst (voorbeeld: een leerling met een vmbo-tl (Theoretische leerweg) advies kan geplaatst worden in een kl-tl klas (Kaderberoepsgerichte leerweg-Theoretische leerweg) of tl-havo (Theoretische leerweg-Havo) brugklas

Binnen Panta Rhei hanteren alle scholen een uniforme procedure voor het opstellen van het basisschooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Voorlopige uitstroomverwachting en het basisschooladvies

Allereerst geven wij u informatie over hoe het schooladvies tot stand komt. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken hoe uw kind zich de afgelopen jaren op de school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol.

Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij u tijdig. Al in groep 6 en 7 delen wij met u de uitstroomverwachting voor uw kind. U krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van uw kind op dat moment. De uitstroomverwachting geeft, op basis van de informatie in groep 6 en 7 over de ontwikkeling van uw kind, een indruk van de te verwachte uitstroom. Het definitief schooladvies wordt halverwege groep 8 geformuleerd en kan dus in individuele gevallen hoger of lager uitvallen als de ontwikkeling van uw kind hiertoe aanleiding geeft. Bij zowel de uitstroomverwachting als het schooladvies zijn meerdere personen betrokken: zowel de huidige leerkracht als voorgaande leerkrachten en de Intern Begeleider dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige advisering.

Doorstroomtoets

In de eerste 2 weken van februari wordt bij alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets afgenomen. Wij informeren u, wanneer uw kind in groep 8 zit, over deze doorstroomtoets. De doorstroomtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop uw kind het best aan zal sluiten. Ondanks het feit dat het schooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de doorstroomtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen. Als de resultaten op de doorstroomtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het schooladvies staan. Als uw kind echter op de doorstroomtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het schooladvies dan is de school verplicht het schooladvies bij te stellen. De school kan alleen van bijstelling afzien als de school goed kan motiveren waarom bijstelling niet in het belang van uw kind is. Uiterlijk 24 maart krijgen de leerlingen in groep 8 hun definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in januari het schooladvies, zodat u zich tijdig kan oriënteren op een passende vo-school.

Voor de scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg zit bij dit schooladvies een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de schooladviesgesprekken in januari zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

In de regio Leiden geeft het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden via de basisschool een vo-gids uit voor de leerlingen van groep 7 en 8. 

Ook kunt u de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden hiervoor raadplegen: https://www.swvleiden.nl/scholen-en-schoolprofielen/

De leerlingen worden met het definitieve schooladvies door u aangemeld op de VO school van uw keuze.

Informatieplicht

De basisschool heeft een informatieplicht aan het voortgezet onderwijs. Uitwisseling van informatie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gaat middels een onderwijskundig rapport (OKR). In dit OKR staat het basisschooladvies met een onderbouwing. U heeft recht op inzage in het OKR. Ook mag u gebruik maken van uw recht om informatie aan het OKR toe te voegen. Het OKR wordt via een beveiligde digitale omgeving door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. Daarnaast kan een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaatsvinden: medewerkers van de school voor voortgezet onderwijs hebben dan persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind om nader af stemmen op welke wijze uw kind het best begeleid kan worden in het voortgezet onderwijs.

Vragen over bovenstaande informatie kunt u stellen aan de leerkracht van groep 8.

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs per schooljaar 2018-2019

 Met ingang van het schooljaar 2017-2018 kunt u uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aanmelden. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is deze mogelijkheid in de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs opgenomen. De aanmeldprocedure voldoet hiermee aan de wettelijke kaders en zorgt voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind. In de eerste maanden van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding plaats moet vinden en welke actie van u wordt verwacht.

Meer informatie is te vinden op:

BOVO Haaglanden  www.bovohaaglanden.nl.

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden en PPO Leiden https://www.swvleiden.nl/inschrijven-bijeenschool/ 

en https://www.pporegioleiden.nl/ouders/mijn-kind-gaat-naar-het-middelbaar-onderwijs/