Overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Halverwege groep 8 krijgen alle leerlingen een basisschooladvies. Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind kan aansluiten. U heeft het advies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies. Wel mag het VO bepalen in welke brugklas uw kind wordt geplaatst (voorbeeld: een leerling met een tl-advies kan geplaatst worden in een kb-tl- of tl-havo-brugklas).

Binnen Panta Rhei hanteren alle scholen een uniforme procedure voor het opstellen van het basisschooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Voorlopige uitstroomverwachting en het basisschooladvies
Allereerst geven wij u informatie over hoe het basisschooladvies tot stand komt. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken hoe uw kind zich de afgelopen jaren op de school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol.

Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij u tijdig. Al in groep 6 en 7 delen wij met u de uitstroomverwachting voor uw kind. U krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van uw kind op dat moment. De uitstroomverwachting geeft, op basis van de informatie in groep 6 en 7 over de ontwikkeling van uw kind, een indruk van de te verwachte uitstroom. Het definitief basisschooladvies wordt pas halverwege groep 8 geformuleerd en kan dus in individuele gevallen hoger of lager uitvallen als de ontwikkeling van uw kind hiertoe aanleiding geeft. Bij zowel de uitstroomverwachting als het uiteindelijk basisschooladvies zijn meerdere personen betrokken. De huidige leerkracht, voorgaande leerkrachten, de intern begeleider en de directie dragen gezamenlijk als adviescommissie de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige advisering.  We streven hierbij naar een kansrijk advies dat het potentieel van de leerling reflecteert en waarvan wij denken dat dit advies zorgt voor de optimale, gezonde en gelukkige ontwikkeling op het Voortgezet Onderwijs.

Eindtoets
Eind groep 8 wordt bij alle leerlingen van groep 8 een eindtoets afgenomen. Wij informeren u op de informatieavond van groep 8 over deze eindtoets. De eindtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop uw kind het best aan zal sluiten. Ondanks het feit dat het basisschooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de eindtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen. Als de resultaten op de eindtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het bindend schooladvies staan. Als uw kind echter op de eindtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het basisschooladvies dan is de school verplicht het basisschooladvies te overwegen. Wij gaan dan met de adviescommissie opnieuw in gesprek. Vervolgens nemen wij contact met u op en zult u op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten van de heroverweging.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo
U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

Informatieplicht
De basisschool heeft een informatieplicht aan het voortgezet onderwijs. Uitwisseling van informatie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gaat middels een onderwijskundig rapport (OKR). In dit OKR staat het basisschooladvies met een onderbouwing. U heeft recht op inzage in het OKR. Ook mag u gebruik maken van uw recht om informatie aan het OKR toe te voegen. De school is niet verplicht dit toe te voegen, maar kan dan in het rapport aangeven dat de ouders niet achter de inhoud van het OKR staan. Het OKR wordt via een beveiligde digitale omgeving door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. Daarnaast kan een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaatsvinden: medewerkers van de school voor voortgezet onderwijs hebben dan persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind om nader af te stemmen op welke wijze uw kind het best begeleid kan worden in het voortgezet onderwijs.

Vragen over bovenstaande informatie kunt u stellen aan de leerkracht van groep 8.

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023
In de regio Haaglanden kunt u uw kind op meer dan één school tegelijk voor het voortgezet onderwijs aanmelden. U wordt zelfs aangeraden om meerdere scholen op te geven, want hoe meer scholen u invult, hoe meer kans uw kind heeft op een plek. De scholen kunt u aangeven op volgorde van voorkeur, dus uw favoriete school op plek 1, uw tweede keus op 2 enzovoorts. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is deze mogelijkheid in de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs opgenomen. De aanmeldprocedure voldoet hiermee aan de wettelijke kaders en zorgt voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind. In de eerste maanden van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding plaats moet vinden en welke actie van u wordt verwacht. Op de website van BOVO Haaglanden vindt u alle informatie betreffende de overstap van uw kind van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs
www.bovohaaglanden.nl