Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is enigszins te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft een beleidsmatige taak en vertegenwoordigt de ouders en het personeel. De MR streeft ernaar om de belangen van de ouders en het personeel te behartigen door proactief zijn bijdrage te leveren aan de beleidsactiviteiten van de directie. Indien beleidsmatige zaken worden vastgesteld of gewijzigd, dan heeft de MR instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de directie pas een besluit mag nemen als de MR zijn instemming gegeven heeft. Het betreft dan bijvoorbeeld schoolplannen, leerplannen, sollicitatiecommissie bij aanstelling van personeel, financiële begroting, etc.

Voor de meeste andere zaken die de school aangaan, heeft de MR een adviesrecht. Er is een groot aantal zaken waarbij directie advies moet vragen aan de MR. Voorbeelden zijn aanstelling van de schoolleiding, verbouwingen, onderhoudsplan, etc.

 

Omdat de MR het belangrijk vindt om zo transparant mogelijk te zijn, zullen wij regelmatig in het Maartensnieuws updates geven over de onderwerpen die op dat moment onze aandacht hebben.

Wat de MR is voor de Sint Maartensschool in relatie met de directie, is de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor het (bovenschools) bestuur. Waar het zaken betreft die alle scholen van Panta Rhei aangaan, heeft de GMR de wettelijke bevoegdheden van de MR. Dit staat omschreven in het (G)MR-reglement. De Sint Maartensschool is met één MR-leerkracht of één MR-ouder vertegenwoordigd in de GMR.

Zoals eerder vermeld verzorgt de MR de medezeggenschap namens het personeel en de ouders op school. Als u suggesties voor structurele verbeteringen heeft aangaande de school, dan horen wij dat graag. De MR is namelijk het formele kanaal om dit namens het personeel en/of de ouders kenbaar te maken aan de directie of bestuur. De MR behandelt alle opmerkingen vertrouwelijk. In het geval van klachten kunnen wij bespreken of het een incident is, of dat het een structureel probleem is en of wij eventueel kunnen bijdragen aan een verbetering.

Contact: mr@sintmaartensschool.nl

Oudergeleding:

Maaike Breukels  (voorzitter)

Francine Bijvoet (secretaris)

Cathelijne van Nuland

Thijs Drouen

                   

Team: 

Jose Arkesteijn 

Monique Bies 

Ilse Plateel